ဤsiteတြင္ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ၏ လူေနမွဳအဖြဲ႕အစည္း၊ ေန႔စဥ္ဘ၀ျဖတ္သန္းမွဳအပါအ၀င္ ဖင္လန္ဘာသာစကား၏ အေျခခံေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာလုိ႔ရသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဤsiteကို ဖင္လန္နုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည့္ ခြဲတမ္းျဖင့္သတ္မွတ္ထားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္း၍ အထူးဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

>ေျမပဲခြံထဲက ဖင္လန္ႏိုင္ငံ

ေျမပဲခြံထဲက ဖင္လန္ႏိုင္ငံ

ဖင္လန္ႏုိင္ငံသည္ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ အက္စ္တုိးနီးယားႏုိင္ငံတုိ႕၀န္းရံလ်က္ရွိပါသည္။ ကမာၻ႕ေျမပုံတြင္ ဖင္လန္ႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ဘက္အစြန္းပိုင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဆက္ဖတ္ရန္

အၿပီးေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ရန္အတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း

အၿပီးေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ရန္အတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း

ခြဲတမ္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒုကၡသည္အေနျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အေပၚတြင္မူတည္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းကို ရရိွပါသည္။ ဆက္ဖတ္ရန္

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ေလယာဥ္ခရီး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ေလယာဥ္ခရီး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္သာ ေရာက္ရိွႏိုင္ပါသည္။ ေလယာဥ္ကြင္းမွ စတင္ထြက္ခြာျခင္းျဖင့္ အားလုံးစတင္ပါသည္။ လူတဦးခ်င္းစီအတြက္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ကီလို ၂၀ မွ် အေလးခ်ိန္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ သယ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္ဖတ္ရန္


နေ့စဉ်ဘဝ

နေ့စဉ်ဘဝ

ခြဲတမ္းျဖင့္ ေရာက္ရိွလာသည့္ ဒုကၡသည္ျဖစ္ပါက သင္ႏွင့္ သင္၏ မိသားစုအတြက္ ေနထိုင္ရမည့္ျမဳိ့ရြာမ်ားတြင္ ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္- အိမ္ ရရိွရန္အခြင့္အေရးရိွပါသည္။ ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္- အိမ္ ၏ အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္မွာ ေနထိုင္မည့္သူမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္- အိမ္မ်ားတြင္ အေျခခံလိုအပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္ဖတ္ရန္

ပညာရေး

ပညာရေး

ေက်ာင္တက္ေရာက္သင္ၾကားရမည့္ အသက္အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပထမဆုံးပညာသင္ၾကားေရး တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကေလ့ရိွပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိဘႏွစ္ဦးစလုံး အိမ္၏ ျပင္ပတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား လုပ္ကိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမဳိ့ရြာတြင္ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကေလးအတြက္ ကေလးထိန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရပါသည္။ ဆက္ဖတ္ရန္

လုပ္ငန္းခြင္ဘ၀ သို႔

လုပ္ငန္းခြင္ဘ၀ သို႔

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ပါတ္၀န္းက်င္တြင္ အသုံးၿပဳသည့္ ဘာသာစကားမွာ ဖင္လန္ဘာသာစကား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရန္ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာၾကားသည့္ ေနရာမ်ားမွာ အလြန္ပင္ နည္းပါးပါသည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္အေနျဖင့္ ဖင္လန္ဘာသာစကားကို သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္ဖတ္ရန္


ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ႏွင့္ လူမႈ႔လုံျခဳံေရး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ႏွင့္ လူမႈ႔လုံျခဳံေရး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ခြဲတမ္းျဖင့္ေရာက္ရိွလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေဒသဆုိင္ရာျမဴနီစပါယ္ျမဳိ့မ်ားမွ ျမိဳ့သားမ်ားနည္းတူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔မ်ား ေပးအပ္ပါသည္။ ျမဳိ့ရြာမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွလာသည့္ ခြဲတမ္းစနစ္ျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒုကၡသည္ျဖစ္သူႏွင့္ ဌင္း၏မိသားစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ဆက္ဖတ္ရန္